Shri. Vinayan G,
Chairman, Horticorp


j. Sajeev
Managing Director, Horticorp

LIST OF CHAIRMAN, HORTICORP – YEAR WISE

1 Shri. M.S.K. Ramaswamy

(Agrl. Production commissioner)

1989 – 1991
2 Shri. M.S. Joseph

(Agrl. Production commissioner)

1991 – 1994
3 Shr. N. Peethambarakurup 1994 – 1996
4 Smt. Remani George 1996 – 2001
5 Smt. E.J. Vijayamma 2002
6 Shri. Beemapally Rasheed 2003 – 2004
7 Shri. Asharaf Kokkur 2004 – 2006
8 Shri. E.A. Rajendran 2006 – 2011
9 Shri. Lal Varghese Kalpakavadi 2012 – 16
10 VINAYAN.T.G 2016 –

LIST OF MANAGING DIRECTOR, HORTICORP – YEAR WISE

1 Dr. R. Gopalakrihnan Nair 1989 – 91
2 Shri. A.K. Abdul Rahiman 1991 – 92
3 Shri. James Varghese IAS 1992
4 Shri. Jacob Thomas IPS 1993
5 Dr.G.Bhadran Nair 1993 – 95
6 Shri. S. Sadasivan 1995
7 Shri. A. Sundarm 1995 – 96
8 Shri. K. Sivaprasad 1996 – 98
9 Shri. N. Sadasivan 1998 – 99
10 Shri. V.V. Ramachandran 1999 – 01
11 Shri. K.K. Gangadharan 2001-02
12 Shri. A.M. Gopalakrishnan 2002 – 05
13 Shri. N.K. Manoj 2005 – 07
14 Prof. P.G. Raveendranath 2007 – 10
15 Shri. R. Ajithkumar 2010
16 Shri. K. Premnath 2010 – 12
17 Shri. Manoj Kurup 2012 – 13
18 Dr. K. Prathapan 2013 – 14
19 Shri. V.V. Pushpangadan 2014 – 15
20 D. M. Suresh Kumar 2015 – 16
21 Dr. Ranjan S. Karippai 2016 – 2017
22 Sri.BIJU PRABHAKAR.IAS 2017-2017
23 Dr.BABU THOMAS 2017-
E-mail: horticorphotvm@gmail.com
Phone:0471 2359651

HORTICORP
The Vegetable People!